На 21 април 2017 година, беше одржана научна и стручна расправа на тема: „Парадигмата на незаконитите докази и плодовите на отровното дрво“ во организација на Здружението за кривично право и криминологија на Македонија (ЗКПКМ), во соработка со Центарот за стратегиски истражувања на МАНУ и Амбасадата на САД во Република Македонија.

На научната расправа свое учество зема Директорот на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права м-р Костадин Богданов, кој говореше за недозволените докази во јудикатирата на Европскиот суд за човековите права.

Научна и стручна расправа на тема: „Парадигмата на незаконитите докази и плодовите на отровното дрво“