Биро ЕСЧП

Годишни извештаи

Меѓуресорската комисија за својата работа изготвува годишен извештај и истиот преку Министерството за правда го доставува до Владата и Постојаната анкетна комисија за слободите и правата на граѓанинот при Собранието на Република Македонија и Собранието на Република Македонија, најдоцна до 31 март наредната година.   Годишните извештаи […]

Повеќе »»

Меѓуресорска комисија

За следење на извршувањето на одлуките на Судот се формира Меѓуресорска комисија за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права. Владата на Република Македонија со решение ја формира Меѓуресорската комисија. Меѓуресорската комисија е составена од функционерите кои раководат со Министерството за правда, Министерството за внатрешни […]

Повеќе »»

ИЗВРШУВАЊЕ

Обврската  на државата за извршување на одлуките на Судот произлегува од членот 46 од Конвенцијата за човекови права. Во согласност со член 46 од ЕКЧП, Комитетот на министри врши надзор над извршувањето на пресудите на ЕСЧП. Ваквата надлежност Комитетот ја резлизира во принцип во текот на 4 […]

Повеќе »»

ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА РМ

Преводите на македонски јазик на пресудите и одлуките донесени од ЕСЧП кои се однесуваат на Република Македонија се хронолошки подредени и истите се достапни подолу.   ПРЕСУДИ (2018) МАКРАДУЛИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕКТАШИСКАТА ЗАЕДНИЦА И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СМИЧКОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда СЕЈДИЈИ против […]

Повеќе »»

За владиниот агент

Со работата на Бирото раководи директор – владин агент Владиниот агент по предлог на министерот за правда го именува и разрешува Владата. Владиниот агент се именува со мандат од пет години со право на повторно именување. Со Бирото за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови […]

Повеќе »»

Организациска структура

Организациската структура на Бирото е прикажана на следниот органограм   м-р Даница Џонова – В.Д Директор на Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП mail: ddjonova@mjustice.gov.mk телефон: 02 3109 784   Ирена Цуцулоска – помлад соработник за предлагање на општи мерки за извршување по одлука на ЕСЧП, во Одделението […]

Повеќе »»

Општи информации надлежности

Бирото е орган на државната управа во состав на Министерството за правда кое ги врши работите што се однесуваат на застапувањето и постапувањето на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) и врши други стручни работи од надлежност на Министерството. Надлежности на Бирото   Годишни […]

Повеќе »»
Page 2 of 212

ЛОКАЦИЈА

АДРЕСА

Ул. Димитрие Чуповски бр.9
1000 Скопје
Република Македонија

избери јазик

КОНТАКТ ИНФО

тел: +389 02 3109 784
емаил: biroescp@mjustice.gov.mk
веб: www.biroescp.gov.mk