Годишниот  извештај за работата на Владиниот Агент содржи и анализа на предметите и постапките пред Европскиот суд за човекови права за 2015 година.

Истиот е достапен на  http://www.pravda.gov.mk/documents/godisen_2016.pdf