Пристап до информации од јавен карактер – Барање – обрзец

Пристап до информации од јавен карактер – Барање – обрзец Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која располага Бирото за застапување на РСМ пред ЕСЧП со пополнување на –Барање за пристап до информации од јавен карактер,

Повеќе »»