Политика за приватност

Политика за приватност Во согласност со Законот за заштита на личните податоци („Службен Весник на РСМ“ број 42/2020), Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права се грижи за сочувување на приватноста и заштитата на личните податоци на посетителите на оваа интернетПовеќе »»

Политика за колачиња (Cookies)

Политика за колачиња (cookies) Што се колачиња (cookies)? Колачиња (cookies) се мали текстуални датотеки, кои се сместуваат во Вашиот компјутер или мобилен телефон од страна на веб страниците кои ги посетувате. Овие текстуални датотеки можат да бидат прочитани од страна на веб страниците кои ги посетувате иПовеќе »»

Корисни линкови

Официјалната страна на Европскиот суд за човекови права, може да ја пронајдете на следниот линк http://www.echr.coe.int/.       Датабазата HUDOC обезбедува пристап до судската пракса на Европскиот суд за човекови права (Пресуди на Големиот Совет, Советите, Одлуки на комисиите, комуницирани предмети, мислења, правно резиме на предметите),

Повеќе »»

Публикации

Бирото за застапување на РСМ пред ЕСЧП во соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка(ИРЗ) на секои шест месеци издава Правен билтен на судската пракса на Европскиот суд за човекови права Билтенот содржи избор и сумарен приказ на најзначајните пресуди донесени од ЕСЧП во дадениот период

Повеќе »»

Пракса – други држави

Високите страни договорнички на Конвенцијата се обврзуваат да се придржуваат кон конечните пресуди на ЕСЧП во споровите во кои се странки  (чл.46, став 1 од ЕКЧП). Меѓутоа, државите членки треба да ја земаат предвид и судската пракса на ЕСЧП која се развива преку анализа на заклучоците кои

Повеќе »»

За конвенцијата

Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи е меѓународен договор врз основа на кој државите членки на Советот на Европа се обврзуваат дека ќе им ги обезбедат основните граѓански и политички права, не само на нивните државјани, туку исто така и на сите лица

Повеќе »»

За судот

Европскиот суд за човекови права е меѓународен суд, основан во 1959 година. Тој е надлежен да постапува по индивидуални или меѓудржавни жалби, во кои што има наводи за повреда на граѓанските и политичките права предвидени со Европската конвенција за човекови права. Од 1998 година, Судот е постојан

Повеќе »»

ЗА АПЛИКАНТИТЕ

Поднесување на полноважна жалба до Европскиот суд за човекови права Доколку одлучите да поднесете жалба до Судот, внимавајте на тоа Вашата жалба да ги исполнува условите пропишани со Правилото 47 од Деловникот на Судот во коe се наведени информациите и документите што мора да бидат доставени. Ако

Повеќе »»

Финални разолуции

Комитетот на министри надзорот над извршувањето на  секој поединечен случај го завршува со донесување на финална резолуција. Прашањето за затворање на предметот се разгледува низ призмата на акциониот извештај и евентуално поднесените коментри. Кога државите членки и Секретаријатот ќе се согласат дека мерките кои биле предвидени и

Повеќе »»

Акциони планови и извештаи

Надзорот над извршувањето на пресудите се спроведува врз основа на систем на акциони планови и акциони извештаи подготвени од страна на надлежните државни органи во врска со секој конкретен предмет или група на предмети. Тие треба да ги објаснат мерките кои се веќе преземени или е планирано

Повеќе »»