Предмети за извршување

За пресудите во кои е утврдена повреда на Конвенцијата државата доставува акциони планови/извештаи до Комитетот на министри кој е надлежен да врши надзор врз извршувањето. Акциониот план содржи детален преглед на преземените и планираните општи и поединечни мерки во насока на извршување на пресудата и анулирање на

Повеќе »»

Состаноци и препораки

1-ва Меѓуресорска комисија, 26 Ноември 2012 – Предлог дневен ред 1-ва Меѓуресорска комисија, 26 Ноември 2012 – Заклучоци 2-ра Меѓуресорска комисија, 13 Март 2013 – Предлог дневен ред 2-ра Меѓуресорска комисија, 13 Март 2013 – Заклучоци 3-та Меѓуресорска комисија, 17 Јуни 2013 – Предлог дневен ред 3-та

Повеќе »»

Годишни извештаи

Меѓуресорската комисија за својата работа изготвува годишен извештај и истиот преку Министерството за правда го доставува до Владата и Постојаната анкетна комисија за слободите и правата на граѓанинот при Собранието на Република Северна Македонија, најдоцна до 31 март наредната година. Годишните извештаи за изминатите години се достапни

Повеќе »»

Меѓуресорска комисија

За следење на извршувањето на одлуките на Судот се формира Меѓуресорска комисија за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права. Владата на Република Македонија со решение ја формира Меѓуресорската комисија. Меѓуресорската комисија е составена од функционерите кои раководат со Министерството за правда, Министерството за внатрешни

Повеќе »»

ИЗВРШУВАЊЕ

Обврската  на државата за извршување на одлуките на Судот произлегува од членот 46 од Конвенцијата за човекови права. Во согласност со член 46 од ЕКЧП, Комитетот на министри врши надзор над извршувањето на пресудите на ЕСЧП. Ваквата надлежност Комитетот ја резлизира во принцип во текот на 4

Повеќе »»

ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА РСМ

Пресудите и одлуките донесени од ЕСЧП кои се однесуваат на Република Северна Македонија се хронолошки подредени и истите се достапни подолу. ПРЕСУДИ (2023) ОДЛУКИ (2023) ПРЕСУДИ (2022) ОДЛУКИ (2022) ПРЕСУДИ (2021) ОДЛУКИ (2021) ПРЕСУДИ (2020) ОДЛУКИ (2020) ПРЕСУДИ (2019) БИЛЕСКИ против СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈАDownload ОДЛУКИ 2019  ПРЕСУДИ (2018)

Повеќе »»

За владиниот агент

Со работата на Бирото раководи директор – владин агент Владиниот агент по предлог на министерот за правда го именува и разрешува Владата. Владиниот агент се именува со мандат од пет години со право на повторно именување. Со Бирото за застапување на Р.Северна Македонија пред Европскиот суд за

Повеќе »»

Организациска структура

Организациската структура на Бирото е прикажана на следниот органограм В.Д Директор на Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права м-р Даница Џонова  mail: ddjonova@mjustice.gov.mk телефон: 02 3109 784 лок. 225 Сектор за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови

Повеќе »»

Општи информации надлежности

Бирото е орган на државната управа во состав на Министерството за правда кое ги врши работите што се однесуваат на застапувањето и постапувањето на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) и врши други стручни работи од надлежност на Министерството. Дејноста на Бирото е

Повеќе »»