За владиниот агент

Со работата на Бирото раководи директор – владин агент

Владиниот агент по предлог на министерот за правда го именува и разрешува Владата.

Владиниот агент се именува со мандат од пет години со право на повторно именување.

Со Бирото за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права,
раководи м-р Даница Џонова

 

 

 

 

ЛОКАЦИЈА

АДРЕСА

Ул. Димитрие Чуповски бр.9
1000 Скопје
Република Македонија

избери јазик

КОНТАКТ ИНФО

тел: +389 02 3109 784
емаил: biroescp@mjustice.gov.mk
веб: www.biroescp.gov.mk