Бирото за застапување на Македонија пред Европскиот суд за човекови права го објави вториот Билтен посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) кој се издава во соработка со Бирото за застапување на Македонија пред ЕСЧП и Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ).

Целта на Билтенот e унапредување на почитувањето на човековите права и нивната заштита во Република Македонија, како и приближување на стразбуршкото право и практиката на ЕСЧП кон судството во РМ и нивна примена од страна на националните судови.

Публикацијата ги содржи најновите клучни пресуди на Судот во Стразбур, преведени на македонски јазик, кои, како што образложуваат од Бирото, се особено релевантни за  македонските судии, адвокати и обвинители. Публикацијата излегува на секои 6 месеци и се дистрибуира до сите судии и обвинители во државава.

 

Билтенот може да го прземете тука

http://www.akademik.mk/najnovi-presudi-na-strazbur-prevedeni-na-makedonski-jazik-vtor-bilten-posveten-na-sudskata-praktika-na-eschp/