Организациска структура

Организациската структура на Бирото е прикажана на следниот органограм

 

м-р Даница Џонова – В.Д Директор на Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП

mail: ddjonova@mjustice.gov.mk

телефон: 02 3109 784

лок. 225

 

Ирена Цуцулоска – помлад соработник за предлагање на општи мерки за извршување по одлука на ЕСЧП, во Одделението за извршување на поединечни и општи мерки по одлука на Европскиот суд за човекови права

mail: irenacuculoska@mjustice.gov.mk

Телефон:  02/3116-493

лок.216

 

Уфук Клинче – помлад соработник за анализа на предмети против РМ пред ЕСЧП и одржување на комуникација со домашните органи, во Одделението за застапување на предмети против Република Македонија пред ЕСЧП

mail: ufukklinche@mjustice.gov.mk

Телефон:  02/3116-493

лок.222

 

Ана Митричка – помлад соработник за подготвување на иницијални предлози за одбрана на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права, во Одделението за застапување на предмети против Република Македонија пред ЕСЧП

mail: anamitricka@mjustice.gov.mk

Телефон:  02/3116-493

лок.217

 

Катерина Жатева – помлад соработник за предлагање на поединечни мерки за извршување по одлука на Европскиот суд за човекови права, во Одделението за извршување на поединечни и општи мерки по одлука на Европскиот суд за човекови права

mail: katerinazateva@mjustice.gov.mk

Телефон:  02/3116-493

лок.223

 

Александра Трајаноска – помлад соработник за човечки ресурси, во Одделението за финансиско работење и други административни работи

Телефон:  02/3116-493

лок.218

 

Ана Фуна – помлад соработник за подготовка на иницијални акциони планови и извештаи за извршување на одлука на Европскиот суд за човекови права, во Одделението за извршување на поединечни и општи мерки по одлука на Европскиот суд за човекови права

mail: anafuna@mjustice.gov.mk

Телефон:  02/3116-493

лок.216

Правилник за внатрешна организација бр.0203-142/4 од 26.06.2019

 

Правилник за внатрешна организација (вон сила)

Правилник за изменување и дополнување на внатрешната организација

Правилник за изменување и дополнување на внатрешната организација2

 

Правилник за систематизација на работни места бр.0203-142/5 од 26.06.2019

 

Правилник за систематизација (вон сила)

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација

Правилник за изменување и дополнување на систематизацијата2

Правилник за изменување и дополнување на систематизацијата3

 

ЛОКАЦИЈА

АДРЕСА

Ул. Димитрие Чуповски бр.9
1000 Скопје
Република Северна Македонија

избери јазик

КОНТАКТ ИНФО

тел: +389 02 3109 784
емаил: biroescp@mjustice.gov.mk
веб: www.biroescp.gov.mk