Организациска структура

Организациската структура на Бирото е прикажана на следниот органограм

 

м-р Даница Џонова – В.Д Директор на Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права

mail: ddjonova@mjustice.gov.mk

телефон: 02 3109 784

лок. 225

 

Ирена Цуцулоска Јакимовска помлад соработник за изготвување на акциони планови и акциони извештаи, во Одделението за изготвување на акциони планови и акциони извештаи (Сектор за извршување на пресудите и одлуките на Европскиот суд за човекови права против Република Северна Македонија)

mail: irenacuculoska@mjustice.gov.mk

Телефон:  02/3116-493

лок.216

 

Уфук Клинчепомлад соработник за анализа на судска пракса на Европскиот суд за човекови права, во Одделението за анализа на судска пракса на Европскиот суд за човекови права (Сектор за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права)

mail: ufukklinche@mjustice.gov.mk

Телефон:  02/3116-493

лок.222

 

Ана Митричка Ефремова помлад соработник за работа на предмети против Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права, во Одделението за застапување во предмети пред Европскиот суд за човекови права (Сектор за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права)

mail: anamitricka@mjustice.gov.mk

Телефон:  02/3116-493

лок.217

 

Катерина Жатевапомлад соработник за следење на праксата на Комитетот на министри, во Одделението за следење на праксата на Комитетот на министри (Секторот за извршување на пресудите и одлуките на Европскиот суд за човекови права против Република Северна Македонија)

mail: katerinazateva@mjustice.gov.mk

Телефон:  02/3116-493

лок.223

 

Александра Трајаноскапомлад соработник за работа на предмети против Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права, во Одделението за застапување во предмети пред Европскиот суд за човекови права (Сектор за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права)

Телефон:  02/3116-493

лок.218

 

Ана Фунапомлад соработник за изготвување на акциони планови и акциони извештаи, во Одделението за изготвување на акциони планови и акциони извештаи (Сектор за извршување на пресудите и одлуките на Европскиот суд за човекови права против Република Северна Македонија)

mail: anafuna@mjustice.gov.mk

Телефон:  02/3116-493

лок.216

 

Правилник за внатрешна организација бр.0203-142/4 од 26.06.2019

 

Правилник за внатрешна организација (вон сила)

Правилник за изменување и дополнување на внатрешната организација

Правилник за изменување и дополнување на внатрешната организација2

 

Правилник за систематизација на работни места бр.0203-142/5 од 26.06.2019

 

Правилник за систематизација (вон сила)

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација

Правилник за изменување и дополнување на систематизацијата2

Правилник за изменување и дополнување на систематизацијата3

 

ЛОКАЦИЈА

АДРЕСА

Ул. Димитрие Чуповски бр.9
1000 Скопје
Република Северна Македонија

избери јазик

КОНТАКТ ИНФО

тел: +389 02 3109 784
емаил: biroescp@mjustice.gov.mk
веб: www.biroescp.gov.mk