Комитетот на министрите на Советот на Европа на својата последна седница посветена на спроведувањето на одлуките на Европскиот суд за човекови права одлучи да затвори 56 пресуди против Република Македонија, оценувајќи дека тие се целосно извршени.

За повеќе на следниот линк

http://mrt.com.mk/node/31240