Со финална резолуција од 20 април 2022 Комитетот на Министри при Советот на Европа го затвори прoцесот на извршување над случајот Транскоп АД Битола против РСМ (А.бр.48057/12) – пресуда од 01.04.2021 година. За повеќе на следниот линк: https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=001-217146