На 05.04.2022 Европскиот суд за човекови права #ECHR објави две пресуди за предметите:

A.A. и други против Северна Македонија (А.бр.55798/16 и 4 други) – нема повреда на членот 4 од Протоколот бр. 4 од Конвенцијата и на членот 13 во врска со членот 4 од Протоколот бр.4 од Конвенцијата. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216861

Костова и Апостолов против Северна Македонија (А.бр. 38549/16) – повреда на членот 10 од Конвенцијата. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216639