На 24.03.2022 Европскиот суд за човекови права објави пресуда за случајот Мицковски против Република Северна Македонија (А.бр.39107/18 и 39726/18) со која констатираше дека нема повреда на членот 1 од Протоколот бр.1 од Конвенцијата https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216349