Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка со Министерството за правда во рамките на Tвиниг проектот на Латвија и Хрватска „Зајакнување на владеењето на правото“ организираше две еднодневни Обуки за судии, судски советници, обвинители и адвокати за примената на член 10 од Европската конвенција за човекови права и судската пракса на ЕСЧП, и истите беа оддржани на 28 и 29 ноември 2016 година.

На советувањето свое излагање имаше и м-р Даница Џонова од  Бирото за застапување на Република Македонија пред ЕСЧП, Министерство за правда.

http://www.jpacademy.gov.mk/upload/Seminari%202016/Programa%2025.11.2016%20m.pdf