Бирото е орган на државната управа во состав на Министерството за правда кое ги врши работите што се однесуваат на застапувањето и постапувањето на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) и врши други стручни работи од надлежност на Министерството.
Дејноста на Бирото е подетално регулирана со следните законски акти:
•ЗАКОН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.67/09 од 29.05.2009 година) погледни закон
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.43 од 04.03.2014 година) погледни закон
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.64 од 11.04.2018 година) погледни закон
•ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (Сл. Весник на Р. Македонија бр.67/09 од 29.05.2009 година) погледни закон
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.43 од 04.03.2014 година) погледни закон
Надлежности на Бирото

Годишни извештаи за работата на Бирото за застапување на РСМ пред ЕСЧП

Стратешки планови на Бирото за застапување на РСМ пред ЕСЧП

Управување со ризици

Годишни сметки на Бирото за застапување на РСМ пред ЕСЧП