Организациската структура на Бирото е прикажана на следниот органограм

В.Д Директор на Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права

м-р Даница Џонова 

mail: ddjonova@mjustice.gov.mk

телефон: 02 3109 784

лок. 225

Сектор за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права

Одделение за застапување во предмети пред Европскиот суд за човекови права

Ана Митричка Ефремова – Виш соработник за работа на предмети против Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права

mail: anamitricka@mjustice.gov.mk
Телефон: 02/3116-493
лок.217

Сања Давиткова – Помлад соработник за анализа на судска пракса на Европскиот суд за човекови права

mail: sanjadavitkova@mjustice.gov.mk 

Телефон:  02/3116-493

лок.216

Ана Фуна – Помлад соработник за изготвување на акциони планови и акциони извештаи

mail: anafuna@mjustice.gov.mk
Телефон: 02/3116-493
лок.216

Одделение за следење на праксата на Комитетот на министри

Александра Трајаноска – Виш соработник за следење на праксата на Комитетот на министри

mail: aleksandratrajanoska@mjustice.gov.mk

Телефон:  02/3116-493

лок.218

Сектор за финансиски прашања и други административни работи

Одделение за финансиски прашања

Одделение за административни работи

Боби Петрушев – Помлад референт – архивар 

mail: bobipetrusev@mjustice.gov.mk

Телефон:  

лок.

Правилник за внатрешна организација бр.0203-142/4 од 26.06.2019

Правилник за внатрешна организација (вон сила)

Правилник за изменување и дополнување на внатрешната организација

Правилник за изменување и дополнување на внатрешната организација2

Правилник за систематизација на работни места бр.0203-142/5 од 26.06.2019

Правилник за систематизација (вон сила)

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација

Правилник за изменување и дополнување на систематизацијата2

Правилник за изменување и дополнување на систематизацијата3

Офицер за заштита на лични податоци:

Александра Трајаноска aleksandratrajanoska@mjustice.gov.mk 02/3116-493 лок.218