Високите страни договорнички на Конвенцијата се обврзуваат да се придржуваат кон конечните пресуди на ЕСЧП во споровите во кои се странки  (чл.46, став 1 од ЕКЧП). Меѓутоа, државите членки треба да ја земаат предвид и судската пракса на ЕСЧП која се развива преку анализа на заклучоците кои можат да се извлечат од пресудите во кои е утврдена повреда на Конвеницјата од страна на некоја друга држава, доколку ист проблем постои и во нивните правни системи.

Член 10 – судска пракса на ЕСЧП

ПРЕСУДИ

http://www.pravda.gov.mk/presudi_praksa.asp?lang=mak&id=7002

ОДУКИ

http://www.pravda.gov.mk/odluki_praksa.asp?lang=mak&id=6002