На 07.06.2022 Европскиот суд за човекови права #ECHR ја објави пресудата во случајот Костовски против Северна Македонија (А.бр.23773/17) и констатираше повреда на членот 6 став 1 од Конвенцијата https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217559