На 28.06.2022 Европскиот суд за човекови права #ECHR ја објави пресудата во случајот Талевска и Трпческа против Северна Македонија (А.бр. 11828/16) и констатираше повреда на членот 6 став 1 од Конвенцијата https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218030