Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), на 04 јуни 2020 година,  донесе пресуда во случајот Бошкоски против Република Северна Македонија (A.бр.71034/13), со која констатираше повреда на членот 6 §§ 1 и 3 од ЕКЧП, поради отсуство на правичност во постапката против апликантот, гледана во целина (повреда на правото на сослушување на загрозениот сведок; повреда на правото на јавност на постапката).

*преводот на пресудата на македонски јазик ќе биде објавен на веб страницата на Бирото во законски утврдениот рок