Пристап до информации од јавен карактер – Барање – обрзец

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која располага Бирото за застапување на РСМ пред ЕСЧП со пополнување на –Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Бирото или да го симнете тука:

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на  следната адреса – ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9, 1000 Скопје, на e-mail: biroescp@mjustice.gov.mk

Граѓаните може да се информираат за  сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон: (02) +389 02 3109 784

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

-Ана Митричка Ефремова/ anamitricka@mjustice.gov.mk / 02/3116-493 лок.217

-Сања Давиткова/ sanjadavitkova@mjustice.gov.mk/ 02/3116-493 лок.216