Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, на 1 Декември 2016 година,

организираше советување на тема  „Забрана за мачење – Член 3 од ЕКЧП / Недостаток на ефикасна истрага“.

На советувањето свое излагање имаше и м-р Даница Џонова од  Бирото за застапување на Република Македонија пред ЕСЧП, Министерство за правда.

http://www.jpacademy.gov.mk/upload/Seminari%202016/Programa%201.12.2016.pdf