Бирото за застапување на Македонија пред Европскиот суд за човекови права го објави шестиот Билтен посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) кој се издава во соработка со Бирото за застапување на Македонија пред ЕСЧП и Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ).

Целта на Билтенот e унапредување на почитувањето на човековите права и нивната заштита во Република Македонија, како и приближување на конвенциските стандарди и практиката на ЕСЧП кај трите гранки на државната власт (законодавна, извршна и судска).

Билтенот може да го преземете на следните линкови:

Билтен за судска практика бр.6/2018 (МАК)

Билтен за судска практика бр.6/2018 (АЛБ)