Општи информации надлежности

Бирото е орган на државната управа во состав на Министерството за правда кое ги врши работите што се однесуваат на застапувањето и постапувањето на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) и врши други стручни работи од надлежност на Министерството.

Закони:

Дејноста на Бирото е подетално регулирана со следните законски акти:

  • ЗАКОН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.67/09 од 29.05.2009 година) погледни закон
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.43 од 04.03.2014 година) погледни закон
  • ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (Сл. Весник на Р. Македонија бр.67/09 од 29.05.2009 година) погледни закон
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.43 од 04.03.2014 година) погледни закон

Надлежности на Бирото

 

Годишни извештаи за работата на Бирото за застапување на РСМ пред ЕСЧП

Годишен извештај за 2018 година

Годишен извештај за 2017 година

Годишен извештај за 2016 година

Годишен извештај за 2015 година

Годишен извештај за 2014 година

Годишен извештај за 2013 година

Годишен извештај за 2011 година

Годишен извештај за 2010 година

Годишен извештај за 2009 година

Годишен извештај за 2008 година

Годишен извештај за 2007 година

 

СТРАТЕШКИ ПЛАН 2020-2021

 

Листа на информации од јавен карактер: 

НОВОСТИ

ЗАКОНИ

ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА ЕСЧП

АКЦИОНИ ПЛАНОВИ И ИЗВЕШТАИ

ВНАТРЕШНИ АКТИ НА БИРОТО

Пристап до информации од јавен карактер:

Бирото за застапување на РСМ пред ЕСЧП согласно член 8 Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ„ бр.13/06, 86/08 и 6/10)  за службено лице за посредување со информации од јавен карактер ја определи: Ирена Цуцулоска Јакимовска

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која располага Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП со пополнување на – Барање за пристап до информации од јавен карактер,кое може да го добијат во архивата на Бирото или да го симнете тука.

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на  следната адреса – ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9, 1000 Скопје, на e-mail: biroescp@mjustice.gov.mk

Граѓаните може да се информираат за  сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон: (02) +389 02 3109 784

 

Контакт лице на офицерот за заштита на лични податоци:

Ирена Цуцулоска Јакимовска– помлад соработник за изготвување на акциони планови и акциони извештаи, во Одделението за изготвување на акциони планови и акциони извештаи (Сектор за извршување на пресудите и одлуките на Европскиот суд за човекови права против Република Северна Македонија)

mail: irenacuculoska@mjustice.gov.mk

Телефон:  02/3116-493

лок.216

 

Финансии:

План за јавни набавки 2019

План за јавни набавки 2018

План за јавни набавки 2017 

 

СПД Буџетски корисници 2016

 

Приходи и расходи во текот на годината – Биланс на приходите и расходите од 01.01.2016 до 31.12.2016

ДЕ буџетски корисници

Даночен биланс за оданочување на добивка

Биланс на состојба на 31.12.2016

 

БУЏЕТ НА БИРОТО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РСМ ПРЕД ЕСЧП ЗА 2019

БУЏЕТ НА БИРОТО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕСЧП ЗА 2018

БУЏЕТ НА БИРОТО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕСЧП ЗА 2017

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТОТ НА БИРОТО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕСЧП ЗА 2017 г.

 

ЛОКАЦИЈА

АДРЕСА

Ул. Димитрие Чуповски бр.9
1000 Скопје
Република Северна Македонија

избери јазик

КОНТАКТ ИНФО

тел: +389 02 3109 784
емаил: biroescp@mjustice.gov.mk
веб: www.biroescp.gov.mk