Меѓуресорската комисија за својата работа изготвува годишен извештај и истиот преку Министерството за правда го доставува до Владата и Постојаната анкетна комисија за слободите и правата на граѓанинот при Собранието на Република Северна Македонија, најдоцна до 31 март наредната година.

Годишните извештаи за изминатите години се достапни подолу: