Пресуда во случајот Талевска и Трпческа против Северна Македонија (А.бр.11828/16)

На 28.06.2022 Европскиот суд за човекови права #ECHR ја објави пресудата во случајот Талевска и Трпческа против Северна Македонија (А.бр. 11828/16) и констатираше повреда на членот 6 став 1 од Конвенцијата https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218030

Повеќе »»

09.06.2022 – ЕСЧП денес објави две одлуки во случаите: Вангелова и др. против РСМ и ФИНЕ ДОО и други против РСМ

ФИНЕ ДОО и ДРУГИ против СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (А.бр.37948/13) https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217952 ВАНГЕЛОВА И ДРУГИ против СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (А.бр.17218/17 ) https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217958

Повеќе »»

Пресуда во случајот КОСТОВСКИ против СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (А.бр.23773/17)

На 07.06.2022 Европскиот суд за човекови права #ECHR ја објави пресудата во случајот Костовски против Северна Македонија (А.бр.23773/17) и констатираше повреда на членот 6 став 1 од Конвенцијата https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217559

Повеќе »»

Завршен е процесот на извршување на пресудата на ЕСЧП : Транскоп АД Битола против РСМ

Со финална резолуција од 20 април 2022 Комитетот на Министри при Советот на Европа го затвори прoцесот на извршување над случајот Транскоп АД Битола против РСМ (А.бр.48057/12) – пресуда од 01.04.2021 година. За повеќе на следниот линк: https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=001-217146

Повеќе »»

Бирото за застапување на РСМ пред ЕСЧП ги објави Годишните извештаи за 2021 г.

Годишен извештај за работата на Бирото за застапување на РСМ пред ЕСЧП за 2021 г.Download Годишен извештај за работата на Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП за 2021 г.DownloadПовеќе »»

На 05.04.2022 ЕСЧП донесе две пресуди во однос на РСМ

На 05.04.2022 Европскиот суд за човекови права #ECHR објави две пресуди за предметите: A.A. и други против Северна Македонија (А.бр.55798/16 и 4 други) – нема повреда на членот 4 од Протоколот бр. 4 од Конвенцијата и на членот 13 во врска со членот 4 од Протоколот бр.4

Повеќе »»

На 24.03.2022 ЕСЧП донесе пресуда за случајот Мицковски против Република Северна Македонија – нема повреда на членот 1 од Протоколот бр.1 од Конвенцијата

На 24.03.2022 Европскиот суд за човекови права објави пресуда за случајот Мицковски против Република Северна Македонија (А.бр.39107/18 и 39726/18) со која констатираше дека нема повреда на членот 1 од Протоколот бр.1 од Конвенцијата https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216349

Повеќе »»