ПРЕСУДА НА ЕСЧП ВО ПРЕДМЕТОТ БОШКОСКИ против РСМ

Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), на 04 јуни 2020 година,  донесе пресуда во случајот Бошкоски против Република Северна Македонија (A.бр.71034/13), со која констатираше повреда на членот 6 §§ 1 и 3 од ЕКЧП, поради отсуство на правичност во постапката против апликантот, гледана во целина (повреда на

Повеќе »»

ПРЕСУДА НА ЕСЧП ВО ПРЕДМЕТОТ ТРАЈКОВСКИ И ЧИПОВСКИ против РСМ

Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), на 13 февруари 2020 година, донесе пресуда во случајот Трајковски и Чиповски против РСМ, А.бр. 53205/13 и 63320/13, со која беше констатирано дека начинот на кој полицијата собира, обработува и чува ДНК материјал не е во согласност со членот 8 (правото

Повеќе »»

ПРЕСУДА НА ЕСЧП ВО ПРЕДМЕТОТ ОЛУРИ против РСМ

Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), на 16 јануари 2020 година, донесе пресуда во случајот Олури против РСМ, А.бр. 3368/18 со која беше констатирана повреда на членот 8 од Конвенцијата (право на почитување на семејниот живот) поради долготрајното неизвршување на конечното и правосилно решение на Центарот за

Повеќе »»

Билтен (бр.7) посветен на судската практика на ЕСЧП

Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права го објавува седмиот Билтен посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) кој се издава во соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ). Целта на Билтенот e унапредување на

Повеќе »»