ОБУКА за судии, судски советници, обвинители и адвокати за примената на член 10 од Европската конвенција за човекови права и судската пракса на ЕСЧП.

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка со Министерството за правда во рамките на Tвиниг проектот на Латвија и Хрватска „Зајакнување на владеењето на правото“ организираше две еднодневни Обуки за судии, судски советници, обвинители и адвокати за примената на член 10 од Европската конвенција за

Повеќе »»

„Судиите треба да избегнуваат претеран формализам во постапувањето“ – интервју со Костадин Богданов, директор на Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП

Генерален е впечатокот дека македонските судии сè повеќе прибегнуваат кон реферирање на праксата на ЕСЧП во своите пресуди, особено во парнични постапки за надомест на штета предизвикана со клевета или навреда. Ова е, впрочем, резултат и на мноштвото обуки и советувања кои беа организирани од страна на

Повеќе »»

ОБУКИ за Прaктичниoт водич за судиите, судскиот персонал, обвинителите и адвокатите за тековната судска пракса

ОБУКИ за Прaктичниoт водич за судиите, судскиот персонал, обвинителите и адвокатите за тековната судска пракса на Европскиот суд за човекови права во поглед на членот 5 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка

Повеќе »»

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Кoристењe на датабазите на Европската судска пракса за човекови права и презентација на е-базата на Службен весник на Република Македонија“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев на 18 октомври 2016 година организираше советување на тема „Користење на датабазите на Европската судска пракса за човекови права“. Советувањето беше наменето за судии, јавни обвинители, стручни соработници од сите судови и јавни обвинителства, како и за претставници од

Повеќе »»

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Клучнитe рабoти и нaјчестите грешки на кои треба да се внимава при обработката на жалбата пред ЕСЧП“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка со Министерството за правда во рамките на твиниг проектот на Латвија „Зајакнување на владеењето на правото“на 5 и 6 октомври 2016 година организираше обука за подобра подготовка на предмет пред ЕСЧП и допуштеност на жалбата. Во врска со најчестите

Повеќе »»

ОБУКИ за судии, судски сoветници, обвинители и адвокати за структурата и практичната работа на ЕСЧП

ОБУКИ за судии, судски сoветници, обвинители и адвокати за структурата и практичната работа на ЕСЧП и практичната употреба на базата на податоци ХУДОК со цел да се подобрат знаењето и капацитетите во поглед на правото на ЕКЧП Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка

Повеќе »»

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Повторување на домашни парнични и кривични постапки по добиени пресуди на ЕСЧП во кои е констатирана повреда’’

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ на 22 септември 2016 година организираше советување на тема: „Повторување на домашни парнични и кривични постапки по добиени пресуди на ЕСЧП во кои е констатирана повреда’’ , во просториите на Апелационен суд Битола. Советувањето беше наменето за судии од

Повеќе »»

Делегација на Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП во студиска посета на Република Латвија

Во периодот помеѓу 5 и 8 септември 2016 година, делегација на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права оствари студиска посета на Рига, Република Латвија. Делегацијата беше предводена од г. Костадин Богданов, Владин агент- ВД Директор на Бирото за застапување на Република

Повеќе »»

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Забрана за мачење – Член 3 од ЕКЧП/Недостаток на ефикасна истрага’’

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, на 7 Јули 2016 година организираше советување на тема  „Забрана за мачење – Член 3 од ЕКЧП/Недостаток на ефикасна истрага“ . Советувањето беше наменето за јавни обвинители и стручни соработници од апелационите подрачја Скопје, Штип и Гостивар, за претставници од Министерството

Повеќе »»

ОДЛУКА НА ЕСЧП ВО ПРЕДМЕТОТ КИРИЛ КОЧЕВСКИ ПРОТИВ РМ: Жалбените наводи се неосновани

Денеска од страна на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) беше објавена Одлуката која на 24 мај 2016 година ја донесе Советот на ЕСЧП, а во врска со апликацијата која во 2010 година била поднесена од Кирил Кочевски. ЕСЧП цени дека не може да се утврди постоење

Повеќе »»