ОБУКИ за Прaктичниoт водич за судиите, судскиот персонал, обвинителите и адвокатите за тековната судска пракса

ОБУКИ за Прaктичниoт водич за судиите, судскиот персонал, обвинителите и адвокатите за тековната судска пракса на Европскиот суд за човекови права во поглед на членот 5 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка

Повеќе »»

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Кoристењe на датабазите на Европската судска пракса за човекови права и презентација на е-базата на Службен весник на Република Македонија“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев на 18 октомври 2016 година организираше советување на тема „Користење на датабазите на Европската судска пракса за човекови права“. Советувањето беше наменето за судии, јавни обвинители, стручни соработници од сите судови и јавни обвинителства, како и за претставници од

Повеќе »»

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Клучнитe рабoти и нaјчестите грешки на кои треба да се внимава при обработката на жалбата пред ЕСЧП“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка со Министерството за правда во рамките на твиниг проектот на Латвија „Зајакнување на владеењето на правото“на 5 и 6 октомври 2016 година организираше обука за подобра подготовка на предмет пред ЕСЧП и допуштеност на жалбата. Во врска со најчестите

Повеќе »»

ОБУКИ за судии, судски сoветници, обвинители и адвокати за структурата и практичната работа на ЕСЧП

ОБУКИ за судии, судски сoветници, обвинители и адвокати за структурата и практичната работа на ЕСЧП и практичната употреба на базата на податоци ХУДОК со цел да се подобрат знаењето и капацитетите во поглед на правото на ЕКЧП Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка

Повеќе »»

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Повторување на домашни парнични и кривични постапки по добиени пресуди на ЕСЧП во кои е констатирана повреда’’

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ на 22 септември 2016 година организираше советување на тема: „Повторување на домашни парнични и кривични постапки по добиени пресуди на ЕСЧП во кои е констатирана повреда’’ , во просториите на Апелационен суд Битола. Советувањето беше наменето за судии од

Повеќе »»

Делегација на Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП во студиска посета на Република Латвија

Во периодот помеѓу 5 и 8 септември 2016 година, делегација на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права оствари студиска посета на Рига, Република Латвија. Делегацијата беше предводена од г. Костадин Богданов, Владин агент- ВД Директор на Бирото за застапување на Република

Повеќе »»

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Забрана за мачење – Член 3 од ЕКЧП/Недостаток на ефикасна истрага’’

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, на 7 Јули 2016 година организираше советување на тема  „Забрана за мачење – Член 3 од ЕКЧП/Недостаток на ефикасна истрага“ . Советувањето беше наменето за јавни обвинители и стручни соработници од апелационите подрачја Скопје, Штип и Гостивар, за претставници од Министерството

Повеќе »»

ОДЛУКА НА ЕСЧП ВО ПРЕДМЕТОТ КИРИЛ КОЧЕВСКИ ПРОТИВ РМ: Жалбените наводи се неосновани

Денеска од страна на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) беше објавена Одлуката која на 24 мај 2016 година ја донесе Советот на ЕСЧП, а во врска со апликацијата која во 2010 година била поднесена од Кирил Кочевски. ЕСЧП цени дека не може да се утврди постоење

Повеќе »»

СТРАЗБУР ЗА СЛУЧАЈОТ НА ЧОЧОРОВСКА: Имало правично судење

Предметот се однесува на кривичната истрага против апликантите поради сомнение дека биле вмешани во неовластена трговија со 400 кг кокаин, кои биле скриени во пакувања ставени во запечатени канти боја во камион кој бил управуван од Азировиќ и кои биле пронајдени од страна на македонската царина на

Повеќе »»

Промоција на македонскиот превод на публикацијата „Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците”

На 6 мај 2016 година, Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права, беше дел од Промоцијата на преводот на македонски јазик на публикацијата „Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците” Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев”, Бирото за застапување

Повеќе »»