ОДЛУКА НА ЕСЧП ВО ПРЕДМЕТОТ КИРИЛ КОЧЕВСКИ ПРОТИВ РМ: Жалбените наводи се неосновани

Денеска од страна на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) беше објавена Одлуката која на 24 мај 2016 година ја донесе Советот на ЕСЧП, а во врска со апликацијата која во 2010 година била поднесена од Кирил Кочевски. ЕСЧП цени дека не може да се утврди постоење

Повеќе »»

СТРАЗБУР ЗА СЛУЧАЈОТ НА ЧОЧОРОВСКА: Имало правично судење

Предметот се однесува на кривичната истрага против апликантите поради сомнение дека биле вмешани во неовластена трговија со 400 кг кокаин, кои биле скриени во пакувања ставени во запечатени канти боја во камион кој бил управуван од Азировиќ и кои биле пронајдени од страна на македонската царина на

Повеќе »»

Промоција на македонскиот превод на публикацијата „Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците”

На 6 мај 2016 година, Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права, беше дел од Промоцијата на преводот на македонски јазик на публикацијата „Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците” Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев”, Бирото за застапување

Повеќе »»

Владиниот агент и Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП го објавија Годишниот извештај за работата на Владиниот Агент

Годишниот  извештај за работата на Владиниот Агент содржи и анализа на предметите и постапките пред Европскиот суд за човекови права за 2015 година. Истиот е достапен на  http://www.pravda.gov.mk/documents/godisen_2016.pdf

Повеќе »»

НАЈНОВИ ПРЕСУДИ НА СТРАЗБУР ПРЕВЕДЕНИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК: Втор Билтен посветен на судската практика на ЕСЧП

Бирото за застапување на Македонија пред Европскиот суд за човекови права го објави вториот Билтен посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) кој се издава во соработка со Бирото за застапување на Македонија пред ЕСЧП и Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ).

Повеќе »»

Стразбур: Затворени се 56 пресуди против Република Македонија

Комитетот на министрите на Советот на Европа на својата последна седница посветена на спроведувањето на одлуките на Европскиот суд за човекови права одлучи да затвори 56 пресуди против Република Македонија, оценувајќи дека тие се целосно извршени. За повеќе на следниот линк http://mrt.com.mk/node/31240

Повеќе »»

СОВЕТУВАЊЕ нa тeмa: „Пoвторување на домашни парнични и кривични постапки по добиени пресуди на ЕСЧП во кои е констатирана повреда“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, на 1 април (петок) 2016 година, организираше советување на тема: „Повторување на домашни парнични и кривични постапки по добиени пресуди на ЕСЧП во кои е констатирана повреда“. Советувањето беше наменето за судии од граѓански и кривични оддели од апелационите

Повеќе »»

СТРАЗБУР ДОНЕСЕ ПРЕСУДА ЗА СЛУЧАЈОТ НА СПАСКА МИТРОВА: Нема повреда на човековите права утврдени во членот 8 од Конвенцијата

Во пресудата се утврдува дека нема повреда на човековите права утврдени во членот 8 од Европската конвенција за човекови права, во кој се вели дека секој човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, домот и преписката. http://www.akademik.mk/strazbur-donese-presuda-za-sluchajot-na-spaska-mitrova-nema-povreda-na-chovekovite-prava-utvrdeni-vo-chlenot-8-od-konventsijata/

Повеќе »»

ПРЕСУДА НА СТРАЗБУР ЗА СЛУЧАЈОТ СО УБИСТВОТО НА МАРТИН НЕШКОСКИ: Нема повреда на членот 2 од Конвенцијата во смисла на ефективноста на истрагата

Европскиот суд за човекови права донесе пресуда во која се вели дека за случајот со убиството на Мартин Нешкоски, нема повреда на членот 2 од Европската конвенција за човековите права во смисла на ефективноста на истрагата. http://www.akademik.mk/presuda-na-strazbur-za-sluchajot-so-ubistvoto-na-martin-neshkoski-nema-povreda-na-chlenot-2-od-konventsijata-vo-smisla-na-efektivnosta-na-istragata/

Повеќе »»

Билтен за судската практика на Европскиот суд за човекови права

Бирото за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права го објави интернет изданието од првиот број на Билтенот посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП). Во првиот број на Билтенот се обработени 21 пресуда,  кои главно допираат прашања по членовите 2, 3, 5,

Повеќе »»