Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП во соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка(ИРЗ) на секои шест месеци издава Правен билтен на судската пракса на Европскиот суд за човекови права

Билтенот содржи избор и сумарен приказ на најзначајните пресуди донесени од ЕСЧП во дадениот период против Република Македонија, како и релевантни пресуди донесени против други држави во дадениот период. Истиот има две јазични изданија (на македонски и албански јазик) и со посредство на Бирото, Билтенот редовно се дистрибуира до судиите и обвинителите ширум земјата и истовремено досегашните изданија во електронска форма се достапни подолу.

Билтен за судска практика бр.1/2016 (МК) PDF file

Билтен за судска практика бр.1/2016 (АЛБ) PDF file

Билтен за судска практика бр.2/2016 (МК) PDF file

Билтен за судска практика бр.2/2016 (АЛБ)  PDF file

Билтен за судска практика бр.3/2016 (МК) PDF file

Билтен за судска практика бр.5/2017 (МАК)

Билтен за судска практика бр.5/2017 (АЛБ)

Билтен за судска практика бр.6/2018 (МАК)

Билтен за судска практика бр.6/2018 (АЛБ)

Билтен за судска практика бр.7/2019 (МАК)

Билтен за судска практика бр.7/2019 (АЛБ)

 

Водич за членот 5 од Конвенцијата PDF file

ИЗВЕШТАЈ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО Позитивни обврски за земјите-членки според членот 10 за заштита на новинарите и за спречување на неказнивоста PDF file

Прирачник за европското право за недискриминација PDF file